Gedragscode

Grenzen in ‘intiem’ contact tussen vrijwilligers en jeugdleden van JongNL Bergen zijn, zeker als je concreet wilt worden, niet duidelijk aan te geven. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander vindt het juist niet prettig om aangeraakt te worden. Duidelijk is dat over wat grenzen zijn in intiem contact, tussen vrijwilligers en jeugdleden, nooit exacte regels afgesproken kunnen worden die voor iedereen in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is intimiteit en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en seksuele contacten tussen (jong)volwassen vrijwilligers en minderjarigen (jeugdleden), absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als JongNL Bergen voor al onze vrijwilligers gedragsregels opgesteld. De gedragsregels staan in een gedragscode en is opgenomen in ons huishoudelijke reglement. De code bestaat uit twee delen.

 1. Gedragsregels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor jeugdleden
  én vrijwilligers en;
 2. De omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag dat tevens het uitgangspunt is van
  beleidsmaatregelen die genomen worden als het seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt
  overschreden.

Wanneer je bij ons vrijwilliger wordt, vragen wij je de gedragscode in ontvangst te hebben genomen en voor kennis te hebben aangenomen. Hiermee verklaar je als vrijwilliger dat je de gedragsregels binnen JongNL Bergen kent en volgens de gedragscode zult handelen.

Veilig Thuis

Indien er onverhoopt zaken spelen waarbij het wenselijk is om een externe en neutrale derde partij in te schakelen, neem dan contact op met Veilig Thuis. Meer informatie is te vinden op veiligthuis.nl.

Reglement

 1. De JongNL vrijwilliger verklaart dat hij/zij bekend is met de doelstelling en werkwijze van JongNL en kennisgenomen heeft van de inhoud de statuten en het huishoudelijk reglement en hiertoe toegang heeft.
 2. De JongNL vrijwilliger is zich bewust van zijn verantwoordelijk voor de vrijwilligerstaken die hij uitvoert en gaat respectvol om met leden, bestuur, collega-vrijwilligers, ouders, materialen, gebouw en omgeving.
 3. De JongNL vrijwilliger zorgt tijdens groepsbijeenkomsten bewust voor een omgeving en sfeer waarbinnen jeugdleden zich veilig, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.
 4. De JongNL vrijwilliger bereidt zijn activiteiten voor, kiest programma’s die passen bij de leeftijd en bijbehorende spelinteresses van de kinderen, betrekt de kinderen bewust bij de activiteiten en evalueert samen met de groep en collega leiding. Hij/zij heeft een lerende houding inzake progressie binnen de aangeboden activiteiten voor de groep.
 5. De JongNL vrijwilliger laat in zijn gedrag en houding zien dat collega vrijwilligers en jeugdleden, zeker binnen JongNL, zichzelf moeten kunnen zijn.
 6. De JongNL vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van een jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is en is zich ook bewust van het effect zijn/haar uitingen op Sociale Media en wie hij/zij in zijn/haar sociale-internet-netwerk toelaat.
 7. De JongNL vrijwilliger vindt het belangrijk dat vrijwilligers die wekelijks groepsbijeenkomsten begeleiden, zichzelf blijven ontwikkelen. Workshop en cursussen maar ook het van elkaar leren en het uitwisselen van ervaringen zijn middelen om ‘bij de les’ te blijven. Binnen de afdeling kan de JongNL vrijwilliger een beroep doen op begeleiding, advies en ondersteuning.
 8. De JongNL vrijwilliger is op de hoogte wie door het bestuur de aangewezen persoon is (of personen zijn) om vertrouwenszaken aan voor te leggen: de vertrouwenspersoon/personen. Meer informatie over de vertrouwenspersoon bij JongNL Bergen vind je terug op de informatiepagina.
 9. De JongNL vrijwilliger is zich bewust van het feit dat hij/zij kinderen begeleidt die wekelijks, in groepsverband, het spel van JongNL spelen en een seksueel/erotisch geladen sfeer tijdens JongNL-bijeenkomsten absoluut niet past en ontoelaatbaar is (ook niet via social media, afbeeldingen, post, telefoon, sms, e-mail, internet en zo meer).
 10. De JongNL vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en/of misbruik ten opzichte van jeugdleden. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en seksuele relaties tussen vrijwilligers en minderjarigen zijn onder geen enkele voorwaarden geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gedrag is ontoelaatbaar.
 11. De JongNL vrijwilliger raakt een jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking (naar redelijke verwachting) als seksueel of erotisch van aard ervaren of gezien kan worden.
 12. De JongNL vrijwilliger zal tijdens uitjes, overnachtingen (zomer)kampen en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden, bijvoorbeeld zal hij/zij een doucheruimte, een slaapzaal of de privacy van een tent nooit alleen betreden maar laat zich vergezellen door een collega.